Indexa.dk - Forside

Forside

Biler

Bolig

Firmaer

Fritid

IT

Job

Offentlig

Nyheder

Penge

Rejser

Shopping

Sport

Søg

Biblioteker

EU & Int.

Folkekirken

Forsvaret

Kommuner

Ministerier

Politik

Retsvæsen

Sundhedsvæsen

Styrelser & Råd

Uddannelse

Beskæftigelse

Beskæftigelsesministeriet
- Arbejdsmarkedsstyrelsen
- Arbejdsskadestyrelsen
- Arbejdstilsynet
- Nationale center for arbejdsmiljø
- Styrelsen for fastholdelse og rekruttering

Børn & Undervisning

Ministeriet for Børn og Undervisning
- Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen
- UNI-C IT-center

Erhverv & Vækst

Erhvervs- og Vækstministeriet
- Danmarks Nationalbank
- Danmarks Statistik
- Danmarks Vækstråd
- Dansk Arkitektur Center
- Dansk Design Center
- Dansk Standard
- Ejendomsmæglernævnet
- Eksport Kredit Fonden
- Erhvervsstyrelsen
- Finanstilsynet
- Forbrugerrådet
- Forbrugerstyrelsen
- Handelsflådens Velfærdsr.
- Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
- Patent- og Varemærkestyr.
- Pengeinstitutankenævnet
- Realkreditankenævnet
- Rejsegarantifonden
- Revisortilsynet
- Sikkerhedsstyrelsen
- Søfartens Arbejdsmiljøråd
- Søfartsstyrelsen
- Søsportens Sikkerhedsråd
- Teleankenævnet
- VisitDenmark
- Voldgiftsnævnet
- Økonomiske Råd

Finans

Finansministeriet
- Digitaliseringsstyrelsen
- Moderniseringsstyrelsen
- Personalestyrelsen
- Slotte- og Kulturjendomme

Forskning, Innovation og Videregående Udd.

Forskning, Innovation og Videregående Udd.
- DTU Risø
- EU's 7. rammeprogram
- Forsknings- og Innovationsstyr.
- Teknologirådet
- Teknologisk Institut
- Videnskabelige Undersøgelser

Forsvar

Forsvarsministeriet
- Beredskabsstyrelsen
- Farvandsvæsenet
- Forsvarets Bygningstjeneste
- Forsvarets Rekruttering
- Forsvarskommandoen

Fødevarer, Landbrug & Fiskeri

Fødevarer, Landbrug & Fiskeri
- DCA - Nationalt center for fødevarer og jordbrug
- Direktoratet for FødevareErhverv
- Dansk Landbrugsrådgivning
- DTU Fødevareinstituttet
- DTU Veterinærinstituttet
- Fødevarestyrelsen
- Fødevareøkonomisk Institut
- Institut for Agroøkologi
- Institut for Akvatiske Ressourcer
- NaturErhvervsstyrelsen
- Plantedirektoratet

Justits

Justitsministeriet
- Datatilsynet
- Domstolsstyrelsen
- Familiestyrelsen
- Kriminalforsorgen - Direktorat
- Kriminalpræventive Råd
- Landsskatteretten
- Rigspolitiet - Politikredse
- Rådet for sikker trafik

Klima, Energi & Bygninger

Klima, Energi & Bygninger
- Bygningsstyrelsen
- DMI: Meteorologiske Inst.
- Energiklagenævnet
- Energinet.dk
- Energistyrelsen
-
Energitilsynet
- GEUS: Geologiske Undersøgel.
- SparEnergi

Kultur

Kulturministeriet
- Kulturstyrelsen
- Statens Arkiver
- Slotte og Kulturejendomme

Ligestilling & Kirke

Ligestilling & Kirke

Miljø

Miljøministeriet
- Nationalt center for Miljø og Energi
- Kort & Matrikelstyrelsen
- Miljømærkning Danmark
- Miljøstyrelsen
- Naturstyrelsen

Skat

Skatteministeriet
- SKAT: Skattestyrelsen
- Skatterådet

Social & Integration

Social & Integrationsministeriet
- Ankestyrelsen
- Børnerådet
- CPR-Kontoret
- Det Central Handicapråd
- Flygtningenævnet
- Ny i danmark
- Pensionsstyrelsen
- Socialstyrelsen
- Statsforvaltningerne

Stat

Statsministeriet

Ministerier

Beskæftigelsesministeriet
Finansministeriet
Forskning, Innovation & Videreg. Uddannelser
Forsvarsministeriet
Fødevareministeriet
Justitsministeriet
Klima-, Energi- & Bygningsministeriet
Kulturministeriet
Min. for Børn & Undervisning
Min. for Ligestilling og Kirke
Miljøministeriet
Skatteministeriet
Social- & Integratiionsministeriet
Statsministeriet
Ministeriet for sundhed og forebyggelse
Transportministeriet
Udenrigsministeriet
Økonomi- og Erhvervsmin.

Sundhed & Forebyggelse

Ministieriet for Sundhed og Forebyggelse
- Alternativ Behandling
- Børnerådet
- Folkesundhed.dk
- Lægemiddelstyrelsen
- Motions- og Ernæringsrådet
- Statens Serum Institut
- Sundhedsstyrelsen

Transport

Transportministeriet
- Banedanmark
- By & Havn
- Flyvesikringstjenesten
- Kystdirektoratet
- Metroselskabet
- Scandlines
- Sund & Bælt - Storebælt+Øres.
- Trafikstyrelsen
- Vejdirektoratet

Udenrigs

Udenrigsministeriet
- Industrialiseringsfonden
- Institut for Menneskeret.


(C) 2006 - 2019 Indexa.dk * Indsend rettelser / Information * Kvalitet på nettet

Bookmark and Share