Indexa.dk - Forside

Forside

Biler

Bolig

Firmaer

Fritid

IT

Job

Offentlig

Nyheder

Penge

Rejser

Shopping

Sport

Søg

Biblioteker

EU & Int.

Folkekirken

Forsvaret

Kommuner

Ministerier

Politik

Retsvæsen

Sundhedsvæsen

Styrelser & Råd

Uddannelse

Myndigheder

CPR-Kontoret
Danmarks Nationalbank
Danmarks Statistik
Dansk Standard
Farvandsvæsenet
Flyvesikringstjenesten
Folkekirken
Forsvarets Efterretningstjeneste
Jobnet (tidl. AF / 91 jobcentre)
Landsskatteretten
Rigspolitiet - Politikredse
Statens Arkiver
Statens Luftfartsvæsen
Statsforvaltningerne
VisitDenmark

Offentlige selskaber

By & Havn
Energinet.dk
Metroselskabet
Scandlines
Sund & Bælt - Storebælt+Øres.
TV 2

Tilsyn

Arbejdstilsynet
Datatilsynet
Energitilsynet
Finanstilsynet
Revisortilsynet

Nævn

Dansk Sprognævn
Ejendomsmæglernævnet
Energiklagenævnet
Europanævnet
Flygtningenævnet
Ligestillingsnævnet
Miljømærkenævnet
Pengeinstitutankenævnet
Radio- og TV-nævnet
Realkreditankenævnet
Teleankenævnet
Voldgiftsnævnet

Direktorater

Arbejdsdirektoratet
Fiskeridirektoratet
FødevareErhverv
Kriminalforsorgen
Kystdirektoratet
Plantedirektoratet
Vejdirektoratet

Institutter

Arbejdsmiljøinstituttet
DMI: Meteorologiske Inst.
DTU Fødevareinstituttet
DTU Veterinærinstituttet
Institut for Menneskeret.
Statens Byggeforskningsin.
Statens Serum Institut
Teknologisk Institut

Forskning

Danmarks JordbrugsForskning
Danmarks Miljøundersøgelser
EU's 7. rammeprogram
Forskningscenter Risø
GEUS: Geologiske Undersøgel.
Videnskabelige Undersøgelser

Centre

Aktiv Beskæftigelsesindsats
Alternativ Behandling
Dansk Arkitektur Center
Dansk Design Center
Dansk Landbrugsrådgivning
Statens Pæd. Forsøgsc.
UNI-C IT-center

Styrelser

Ankestyrelsen
Arbejdsmarkedsstyrelsen
Arbejdsskadestyrelsen
Banedanmark
Beredskabsstyrelsen
Biblioteksstyrelsen
CIRIUS
Civilstyrelsen
Domstolsstyrelsen
Energistyrelsen
Erhvervs- og Byggestyr.
Erhvervs- og Selskabsstyr.
Familiestyrelsen
Forsknings- og Innovationsstyr.
Færdselsstyrelsen
Fødevarestyrelsen
IT- og Telestyrelsen
Konkurrence & Forbrugerstyrelsen
Kort & Matrikelstyrelsen
Kulturarvsstyrelsen
Kunststyrelsen
Miljøstyrelsen
Patent- og Varemærkestyr.
Pensionsstyrelsen
Personalestyrelsen
Servicestyrelsen
Sikkerhedsstyrelsen
SKAT: Skattestyrelsen
Skov- og Naturstyrelsen
Slots- og Ejendomsstyr.
Sundhedsstyrelsen
SU-Styrelsen
Søfartsstyrelsen
Trafikstyrelsen
Udlændingeservice - Ny i Danma.
Økonomistyrelsen

Ministerier

Beskæftigelsesministeriet
Finansministeriet
Forsvarsministeriet
Fødevareministeriet
Indenrigs- og Sundhedsminist.
Integrationsministeriet
Justitsministeriet
Kirkeministeriet
Klima- og Energiministeriet
Kulturministeriet
Ligestillingsministeriet
Miljøministeriet
Skatteministeriet
Socialministeriet
Statsministeriet
Transportministeriet
Udenrigsministeriet
Udviklingsministeriet
Undervisningsministeriet
Videnskabsministeriet
Økonomi- og Erhvervsmin.

Fonde

Eksport Kredit Fonden
Elsparefonden
Industrialiseringsfonden
Højteknologifonden
Rejsegarantifonden
Vækstfonden

Råd

Akademirådet
Arbejdsmiljørådet
Børnerådet
Danmarks Vækstråd
Det Centrale Handicapråd
Forbrugerrådet
Handelsflådens Velfærdsråd
Kriminalpræventive Råd
Motions- og Ernæringsrådet
Større Færdselssikkerhed
Søfartens Arbejdsmiljøråd
Søsportens Sikkerhedsråd
Teknologirådet
Økonomiske Råd

(C) 2006 - 2018 Indexa.dk * Indsend rettelser / Information * Kvalitet på nettet

Bookmark and Share